Garanti

Urheims Elektrokompani AS er medlem av NELFO, og kan derfor tilby våre kunder NELFOs garantiordning for forbrukerkunder.


1. NELFOs garantiordning for forbrukerkunder

NELFO innførte fra 1. juli 2006 en ny garantiordning for medlemsbedriftenes forbrukerkunder. Den skal sikre at kundene får levert forskriftsmessige tekniske installasjoner i henhold til avtalte oppdrag. NELFO har etablert egne rutiner som skal sikre at ordningen fungerer etter oppskriften.

Dette er en ordning som vil sikre kvaliteten i el- og ekom-anleggene og den vil styrke servicen overfor forbrukerkundene. Når kunden påpeker forskriftsmessige feil i el- og ekom-installasjoner, skal disse feilene normalt rettes opp av utførende virksomhet så raskt som mulig.

Dersom dette ikke skjer kan kunden sende en klage inn til NELFOs garantiordning. Vi vil prioritere dette som hastesaker i NELFO.

Hva gjør kundene dersom de får installert et el- og ekom-anlegg som ikke tilfredsstiller forskriftens krav?
Hvis ikke installatøren retter feilene som er påvist, kan kunden sende en klage til NELFO. Klagen må være dokumentert av kvalifisert personell hvor det anskueliggjøres at forholdet er forsøkt løst mellom kunden og installatøren.
Med kvalifisert personale menes representanter for det lokale el-tilsynet (DLE),
Post- og teletilsynet (PT), godkjent eltakst-konsulent, rådgivende ingeniører m.v som har særlig kompetanse innenfor det området installasjonene omfatter.

Når dette er avklart etablerer sekretariatet en klagesak som forberedes for videre behandling i NELFOs Serviceutvalg. Har kunden rett pålegger NELFO den aktuelle installatøren å rette opp feilen i el-anlegget Dersom dette ikke blir gjort, vil feilen bli rettet ved hjelp av en annen NELFO-bedrift.

Anlegg med feil bør repareres eller oppgraderes straks formalitetene er avklart, men garantien er begrenset oppad til 1 ½ G pr. oppdrag, dvs. om lag kr 90 000 med dagens nivå. G er tilsvarende folketrygdens grunnbeløp til enhver tid. Garantien gjelder vanlige forbrukskunder, dvs. el- og ekom-anlegg i bolighus, leiligheter og lignende.

Klager sendes:
NELFO
Postboks 5467 Majorstua
0305 Oslo
Merkes ”Garantisak”


2. NELFO står bak

Nelfo ­ Foreningen for EL- og IT-bedriftene, som organiserer nærmere 1400 installatørbedrifter, står bak garantiordningen. NELFO er en bransjeforening tilknyttet NHO, og garanterer at feil av forskriftsmessig art blir rettet uten kostnader for eieren av det tekniske anlegget (bolig- / fritidseiendommen). Garantiordningen ivaretar elsikkerheten og kvaliteten i norske bolig- og fritidseiendommer. Nelfo gir garanti for at det arbeid medlemsbedrifter utfører er forskriftsmessig utført og i henhold til gjeldende normer og lovverk som omhandler arbeid på elektriske anlegg. Garantien omfatter elektrisk arbeid av enhver art utført på elektriske anlegg i private bolig- og fritidseiendommer.


3. Se merket – føl trygghet

Bruk alltid en NELFO-merket elinstallatør. De har kunnskap og kompetanse som gir deg trygghet og økt sikkerhet. Både om dagens regler og forskrifter, men også om fremtidens krav og muligheter. En NELFO-merket elinstallatør kan langt mer enn bare å koble. De gir gode råd og utfører nødvendig sikkerhetssjekk hos deg. De har alltid elsikkerhet i fokus, og utfører sine oppdrag med kvalitet. Elektrisitet kan være en ”farlig venn” – erfaring og kompetanse er derfor helt nødvendig.

Bruker du en NELFO-merket elinstallatør får du ikke bare kvalitetsmessig utført arbeid, du får også økt merverdi, som bedre økonomi, komfort og bokvalitet.

Det lønner seg å bruke en NELFO-merket installatør. En stor andel av NELFOs elektrointallatører er også ekominstallatører. Se Post- og teletilsynets side med oversikt over autoriserte installatører.


4. Garantien omfatter kun medlemsbedrifter

Denne garantiordningen omfatter kun medlemsbedrifter i NELFO.


5. Det er ditt ansvar

Eier og bruker er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret i boligen. Det er lovpålagt at all elektrisk installasjon skal utføres av en godkjent elektroinstallatør, bortsett fra enkelte ting du har lov å gjøre selv.
Klikk her for informasjon om hva du har lov å gjøre selv forbrukersidene.
For å utføre arbeid på ekom-nett kreves autorisasjon fra Post- og teletilsynet, men i egen bolig/leilighet kan en selv utvide tele/datanett etter grensesnittet dersom en har kompetanse til det.


6. Samsvarserklæring

Ifølge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12 skal det utstedes en erklæring om at nye installasjoner og endringer av bestående installasjoner er utført i samsvar med forskriftenes minimumskrav. Hensikten med dette er at kunden skal få en skriftlig garanti om at installasjonen er prøvet og kontrollert for å sikre at denne tilfredsstiller forskriftenes krav. Erklæringen, sammen med nødvendig dokumentasjon skal sendes til eier/kunde så snart anlegget/installasjonen er ferdig. Kunden er pålagt å oppbevare samsvarserklæringen i hele installasjonens levetid.

For ekom-installasjoner er det ikke samme krav om samsvarserklæring i bolig/leilighet.